خری آمد به سوی مادر خویش که ای مادر مرا رنجم مده بیش
برو امشب برایم خواستگاری اگر تو کره ات را دوست داری
خر مادر بگفت ای کره خر جان تو را من دوست دارم بیشتر از جان
برو بنگر همه خرهای خوشگل یکی را برگزین این رنیست مشکل
خرک با شادمانی جفتکی زد کمی عرعر نمود و پشتکی زد
بگفت مادر به قربان نگاهت به قربان دو چشمان سیاهت
خر همسایه را عاشق شدم من به زیبایی نباشد مثل آن خر
خر مادر بگفت پالون به تن کن بزرگان محل را تو خبر کن
همه خرها شدند جمع در طویله همان طوری که رسم است در قبیله
خران از شوقشان عرعر نمودند زیونجه کامشان شیرین نمودند
خری آنگاه سخن اینگونه بگشود وصال این دو خر اینگونه بنمود
تو ای دوشیزه خانم سم طلایی به عقد دائم این خر درایی
میان خرها یک خر ندا داد عروس رفته بچینه یونجه در باغ
چنان شورو هیاهویی به پا شد که خر داماد یهو لنگش هوا شد
به امید خوشی و شادمانی برای این دو خر در زندگانی